Projekt Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže je jednou z možností, jak pomáhat efektivně naplňovat priority České republiky ve zlepšování zdravotního stavu obyvatel. Reaguje na aktuální zdravotní stav dětí a mládeže. Je určen žákům 4. a 5. tříd základních škol, studentům 1. ročníků středních škol Pardubického kraje, přeneseně pak pedagogům jednotlivých typů škol. Je zaměřen na problematiku ochrany a podpory zdraví, která je nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Pomáhá naplňovat jeden z cílů vzdělávání – učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Cílem projektu je posilovat postoje dětí a mládeže k ochraně a podpoře zdraví a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a hodnotného života v dospělosti, s akcentem na zubní zdraví a pohybovou aktivitu, prostřednictvím  rozšíření spektra forem a metod vzdělávání právě v dané oblasti.